Biblioteka w liczbach

Działalność Biblioteki Publicznej w 2014 roku

Biblioteki publiczne to jedna z liczniejszych i uporządkowanych sieci bibliotecznych w Polsce. Sieć bibliotek publicznych w Polsce ma trzystopniową strukturę, zgodną z podziałem administracyjnym kraju. Składają się na nią: biblioteki wojewódzkie, powiatowe, gminne (miejskie i wiejskie), które uzupełniają filie i punkty biblioteczne.

Tak jest również w naszej gminie. Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie podlega pod samorząd gminy jest samodzielną instytucją kultury. W skład jej wchodzą dwie filie biblioteczne w Jurkowie i Tymowej. Placówki te zapewniają dostęp do materiałów bibliotecznych i źródeł informacyjnych wszystkim mieszkańcom gminy oraz osobom zainteresowanym. Współpracują z placówkami oświatowymi z terenu gminy, oraz z MOKSiR-em. Biblioteka Publiczna w Czchowie jest również wydawcą Magazynu Informacyjnego Gminy Czchów "Czas Czchowa".

Głównym źródłem finansowania biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy. W ostatnich latach ważnym uzupełnieniem dotowania samorządów stały się środki płynące z programów rządowych (np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych) oraz środki ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Początek nowego roku to okres na podsumowanie naszej działalności z roku 2014. Tak jak wcześniej wspomniałam w skład Biblioteki wchodzą dwie Filie Biblioteczne w Tymowej i w Jurkowie. Biblioteki gromadzą i opracowują, udostępniają na miejscu i na zewnątrz zbiory o charakterze uniwersalnym, elektroniczne i audiowizualne.

Księgozbiór bibliotek w 2014 roku liczy 44 559 książek. Przedstawia się to następująco z podziałem na placówki; Czchów - 18971, Jurków 12804, Tymowa 12784, zakupiono 951 nowych książek, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 285 pozycji.

Strukturę wypożyczeń i czytelnictwa w poszczególnych placówkach przedstawiają poniższe tabele:

Placówka Wypożyczenia ogółem Literatura dla dzieci Literatura piękna dla dorosłych Literatura popularnonaukowa Czasopisma
Czchów 16420 5411 8101 2577 331
Jurków 7416 3048 3192 1112 64
Tymowa 4870 2581 1984 272 33
Ogółem 28706 11040 13277 3961 428

Czytelnicy według wieku:

Lp. Nazwa biblioteki Czytelnicy ogółem Do lat 15 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat Pow. 60 lat
1 MBP Czchów 717 185 95 89 186 123 39
2 Filia Jurków 409 208 53 18 72 43 15
3 Filia Tymowa 309 165 25 20 71 23 5
Ogółem 1435 558 173 127 329 189 59

Czytelnicy według zajęcia:

Lp. Nazwa biblioteki Uczniowie Studenci Pracownicy umysłowi Robotnicy Rolnicy Niezatrudnieni Inni
1 MBP Czchów 280 35 150 35 30 142 45
2 Filia Jurków 247 11 35 39 11 60 6
3 Filia Tymowa 182 10 24 19 1 68 5

Ogółem:

1435

709 56 209 93 42 270 56

Biblioteki już dawno przestały pełnić rolę tylko wypożyczalni zbiorów. Są miejscem, w którym organizuje się różne formy działań kulturalnych, adresowanych dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i seniorów. W bibliotekach odbywają się między innymi spotkania literackie, konkursy, wystawy, prelekcje, działalność wydawnicza. Pracownicy współpracują ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami edukacyjno-opiekuńczymi. Biblioteki także są miejscem pozwalającym na ciągłe dokształcanie się i rozwijanie zainteresowań osób w różnym wieku. Stanowiska komputerowe w każdej z filii pozwalają na szybkie skorzystanie z bezpłatnego internetu.
Biblioteka staje się nie tylko miejscem, gdzie można spędzać czas wolny, ale można wykorzystać go aktywnie i kreatywnie, korzystając z narzędzi, których nie posiada się w domu.
Oto niektóre formy pracy z czytelnikiem w 2014 r.

- Ferie zimowe- luty- wspólnie z MOKSiR-em zapewniliśmy wiele atrakcji dla dzieci przez jeden tydzień ferii zimowych.

- Spotkanie autorskie w Czchowie i Tymowej z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim dla młodzieży gimnazjalnej w maju.

- Głośne czytanie bajek - dla przedszkolaków w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".- wszystkie placówki.

- Gminny Konkurs recytatorski dla uczniów kl. IV-VI poezji Św. Jana Pawła II.

- Prezentacja multimedialna dla czytelników biblioteki poświęcona Św. Janowi Pawłowi II - wszystkie placówki.

- Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów kl. I-III.

- Podczas Dni Czchowa prowadziliśmy już po raz 11. Akcję „Kup Książkę Dla Biblioteki”.

- Gminny Konkurs recytatorski poezji Józefa Barana dla uczniów gimnazjum.

- Spotkanie autorskie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym w Jurkowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie w 2014 roku prowadziła również działalność wydawnicza wydając 10 edycji gazety Czas Czchowa. Oprócz tego przygotowaliśmy do druku i wydaliśmy album pt. „Dzieje Gminne Czchowa”. Wydano go pozyskując środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim czytelnikom oraz sympatykom biblioteki, sponsorom, za okazaną pomoc materialną oraz słowa sympatii. Za wsparcie naszej działalności, Wszystkim za wszystko dziękuję.

Rozalia Krakowska

Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej