Nasi partnerzy

 • image
 • image
 • Instal-mont
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Autokompleks
 • image
 • image

Fotoreportaże

 • 39 dzieci niepełnosprawnych z SOSW w Złotej wraz z rodzicami i opiekunami wyjechało do Włoch... zwiedziło Rzym, Asyż, Monte Cassino, Wenecję i wiele innych pięknych miejsc, spotkały się z Papieżem Franciszkiem... - fot. Joanna Dębiec
 • VI Tymowskie Kolędowanie - 7 stycznia 2018 r. - fot. red. Joanna Dębiec
 • Caritas Przedszkolaków z Jurkowa zaprosił na świąteczny poczęstunek osoby starsze i samotne... - fot. J.Dębiec
 • Seniorzy z Naszej Chaty odwiedzili z występem i wsparciem kulinarnym szkołę z dziećmi niepełnosprawnymi w Złotej - fot. J.Dębiec
 • Jasełka bez słów i Wigilia dla osób starszych i samotnych w Domosławicach - fot. red. J.Dębiec
 • Archiwum

Czytując dość regularnie Czas Czchowa , ale także inne lokalne pisma, zauważyłem pewną bardzo dobrą rzecz, otóż trzymają one od siebie na dystans tzw. zawodowych dziennikarzy. Przepraszam w tym miejscu Naczelną CzCz, – profesjonalistkę w każdy

Administrator.

1. Na realizację wniosku złożonego w 2009 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  z wyszczególnionym zadaniem pn.: „Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Tymowa, Czchów, Piaski Drużków, Gmina uzyskała  dotację w wysokości 4 000 000 zł.  Umowa o przyznanie pomocy podpisana została 24.03.2010 r. Łączna planowana wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu to około 7 300 000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2012 i  obejmuje wykonanie:

-         Sieci wodociągowej o łącznej długości ok.20 km oraz 3. hydroforni i zbiornika żelbetowego wyrównawczego 2x50 m3.

-         Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 13,5 km i 3. przepompowni ścieków.

Na zadanie to złożony został również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pożyczki preferencyjnej, umarzalnej, w kwocie około 2 000 000 zł.2. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2009-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację „Odnowy Centrum Czchowa”. Wnioskowana kwota pomocy to 302 852 zł. Prace na tym zadaniu zostały rozpoczęte, całkowity koszt robót wynosi około 550 tyś. zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–Handlowe „MEGBUD” Krzysztof Cetnar, Tarnów.  Prace mają potrwać do końca sierpnia 2010 r.3. Złożono wniosek w ramach konkursu pn. ”Modernizacja dróg gminnych” organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na  Przebudowę drogi gminnej Jurków – Równia- Szotówka. Planowany koszt zadania to 140 000 zł. W dniu 29 marca 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/679/10 udzielił Gminie Czchów dofinansowania na to zadanie w wysokości 35 683 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zadanie zostanie zlecone do realizacji.4. W ramach odbudowy dróg gminnych po powodzi z 2009 r. Gmina Czchów otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 100 000 zł na odbudowę ul. Garncarskiej w m. Czchów, drogi Nadole - Koczwara w m. Złota, drogi Przez Olszaniówkę w m. Tymowa. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 131 298,98 zł. Wykonawcą prac (nawierzchnia z masy mineralno–asfaltowej) jest Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe w Brzesku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO – DROMPEX z Nowego Sącza – wykonanie podbudowy.5. Zakończono realizację Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2010 r. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Brzeska, cena zmówienia to 57 096 zł.6. W ramach konkursu „ KAPLICZKA” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego Gmina Czchów złożyła 2 wnioski na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej kapliczce Św. Jana Nepomucena w Tymowej”. Całkowita wartość zadania to 26 907,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 20 000,00 zł.

- Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej kapliczce Św. Jana Nepomucena w Domosławicach”. Całkowita wartość zadania to 22 638, 00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 19 242,00 zł.7. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Brzesku z wnioskami o ujęcie w planie inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku na rok 2010:

- Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1441 K relacji Złota- Biesiadki w msc. Złota w km. 0+380 – 1+200

- Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1410 K relacji Iwkowa-Czchów-Zdonia w msc. Czchów

- Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1410 K relacji Iwkowa-Czchów-Zdonia w msc. Czchów.

Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 80 000 zł, w tym wnioskowany udział Powiatu  Brzeskiego 40 000 zł.8. Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  z wnioskami o ujęcie w planie na rok 2010 inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych zadań:

- Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966  relacji Tymowa-Wieliczka w km 250+40 – 250+160 w m. Tymowa,

- Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz w km 0+100 - 0+340 w m. Jurków.9. Trwają roboty na budowach sal gimnastycznych w miejscowościach Tymowa, Domosławice, Złota i Tworkowa. Zaawansowanie robót przewyższa założenia harmonogramowe.


Dla “Czasu Czchowa” przygotowała

Kierownik Referatu Inwestycji UM W.Koczwara